Huurvoorwaarden


Begripsomschrijving

 • verhuurder of verhurende partij: de vertegenwoordiger(s) van SARL Ancienne Ecole du Villard, ingeschreven in de Franse Chambre de Commerce de Chambéry onder SIRET-nummer 444 268 254 00018. De vertegenwoordigers zijn dhr. Johan Verstappen en dhr. Frank de Jong.
 • huurder: degene wiens persoonsgegevens zijn ingevuld op de huurovereenkomst. De huurder is tevens de contactpersoon met de verhuurder.
 • huurovereenkomst: het op de website www.gite-en-chartreuse.com gepubliceerde document met deze naam, dat door de huurder wordt ingevuld, ondertekend en verzonden naar de verhuurder. De verhuurder ondertekent de huurovereenkomst ook en stuurt een exemplaar terug naar de huurder.
 • huurvoorwaarden: het op de website www.gite-en-chartreuse.com gepubliceerde document met deze naam, waarin de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de huurovereenkomst worden beschreven.
 • huurprijs: het op de website www.gite-en-chartreuse.com gepubliceerde bedrag voor de huur van Ancienne Ecole du Villard. Bij de huurprijs zijn niet de aanvullende kosten gerekend voor stroomverbruik, extra houtverbruik voor de kachel, huur beddengoed/badlinnen en waarborgsom.
 • huursom: huurprijs + eventueel huur beddengoed/badlinnen + waarborgsom. De
 • huursom is het bedrag dat vooraf moet worden betaald.

Artikel 1. Juridische verantwoordelijkheid van SARL Ancienne Ecole du Villard
SARL Ancienne Ecole du Villard

 • kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder(s), indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
 • kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz.
 • wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en huurprijs
Reserveren kan alleen door invulling en inzending per mail van de op de website gepubliceerde boekingsformulier. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat SARL Ancienne Ecole du Villard het boekingsformulier heeft ontvangen.

Het inzenden van het boekingsformulier houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen van en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. Het document huurvoorwaarden is in te zien op de website www.gite-en-chartreuse.com

De tarieven van SARL Ancienne Ecole du Villard zijn berekend in EURO (€).Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de huurprijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, stroomverbruik, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs
Na ontvangst van de het boekingsformulier stuurt SARL Ancienne Ecole du Villard de volgende bescheiden aan u toe (althans, als de door u gewenste periode boekbaar is) SARL Ancienne Ecole du Villard stelt u zo snel mogelijk per mail op de hoogte:

 • een factuur ter aanbetaling van de huursom. indien de aanvraag meer dan zes weken voor de datum ingang huur wordt ontvangen. De aanbetaling moet uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst op de opgegeven bankrekening zijn ontvangen. Het resterende deel moet uiterlijk zes weken voor de datum van ingang huur op onze rekening zijn ontvangen.
 • een factuur ter betaling van de volledige huursom indien de aanvraag minder dan zes weken voor de datum ingang huur wordt ontvangen. De volledige betaling moet uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de huurovereenkomst zijn ontvangen.

Worden bovenstaande betalingstermijnen niet in acht genomen, dan zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de huuraanvraag door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. SARL Ancienne Ecole du Villard heeft dan tegelijkertijd het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Na ontvangst van de volledige huursom worden de reispapieren per mail aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres, telefoon en naam van de persoon die de ontvangst regelt.

Artikel 4. Annulering door de huurder
Elke annulering moet per e-mail aan SARL Ancienne Ecole du Villard worden gemeld. Om schade als gevolg van annuleren te beperken adviseren wij u met klem een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.

SARL Ancienne Ecole du Villard brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • annulering meer dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huurprijs
 • annulering tussen 6 en 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huurprijs
 • annulering tussen 4 en 2 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de huurprijs
 • annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huurprijs

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door SARL Ancienne Ecole du Villard
Indien door onvoorziene omstandigheden SARL Ancienne Ecole du Villard een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal er restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal SARL Ancienne Ecole du Villard bovendien een extra bedrag van 20% van de huurprijs betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch en per mail wordt gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met SARL Ancienne Ecole du Villard. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige boekingsformulier is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Frans recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Franse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving
Alle informatie op de website van SARL Ancienne Ecole du Villard betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar.
Indien hierin een in grijpende verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal SARL Ancienne Ecole du Villard de huurder hierover informeren, doch dan kan SARL Ancienne Ecole du Villard hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder SARL Ancienne Ecole du Villard hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van SARL Ancienne Ecole du Villard.

Artikel 8. Aankomst en vertrek
De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats vanaf 18h00 tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan SARL Ancienne Ecole du Villard niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.
De vakantiewoning moet uiterlijk om 09h30uur ’s ochtends verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners
In de woning Ancienne Ecole du Villard mogen niet meer dan het in de huurovereenkomst genoemde aantal personen logeren. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene die de ontvangst regelt, de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huurprijs per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10. Huisdieren
Huisdieren zijn welkom in de vakantiewoning. Dit moet echter wel vooraf kenbaar worden gemaakt.

Artikel 11. Roken
Het roken van tabak is ten strengste verboden in de hele vakantiewoning.

Artikel 12. Waarborg
De waarborg bedraagt standaard € 500. Deze betaalt u ter plekke.
Deze wordt tijdens het vertrek, onder aftrek van de extra kosten voor het stroomgebruik, en de eventuele kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning of het interieur aan u teruggeven.

Artikel 13. Bijkomende kosten
Van de waarborg worden tevens de kosten voor elektriciteit ingehouden. Aan het begin van het verblijf en aan het einde van het verblijf worden de meterstanden opgenomen. De gehanteerde tarieven per kWh worden vermeld op de pagina Tarieven onder ‘Niet inbegrepen’.

De verblijfsbelasting (Taxe de Séjour) is voor rekening van de verhuurder en is derhalve bij de huurprijs inbegrepen.

Artikel 14. Schoonmaak
Het huis dient u schoon en netjes aan te treffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene die de ontvangst regelt, gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan SARL Ancienne Ecole du Villard te melden. U betaalt bij aankomst de verplicht schoonmaakkosten van € 75. Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten. Ondanks dat wij de eind schoonmaak verzorgen, dient u, indien gebruikt, de afwasmachine leeg achter te laten, dient u de houtkachel (inclusief ruit) schoongemaakt te hebben en dient u de koelkast en oven schoon te maken. Degene die de ontvangst en het vertrek regelt, zal samen met de huurder de woning inspecteren.